Happy 78th Birthday Buddy Guy!

buddy guy on stage